MBL Accounting s.r.o.

Dual Zásady ochrany osobních údajů

MBL Accounting s.r.o. se sídlem U Prosecké školy 151/2, 190 00 Praha 9, IČ 076 63 102 zapsaná v OR u Městského soudu v Praze C 305022

předkládá tyto zásady ochrany osobních údajů dle Nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen Nařízení).

Osobní údaje získávané ze smluvních vztahů mezi obchodní korporací MBL Accounting s.r.o. a jejími zaměstnanci, stejně jako s obchodními partnery a klienty, kteří jsou v pozici správce a na základě smlouvy čerpají služby MBL Accounting s.r.o., zpracováváme v souladu s Nařízením. Dodržuje při tom podmínky ochrany osobních údajů a zabezpečuje ochranu všemi technickými, právními a procesními nástroji.

Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány především pro naplňování smluvních vztahů, a to jen po dobu určenou právními předpisy a smlouvou. Uloženy pro případ nutnosti prokazovat správnost postupu jsou po dobu nezbytně nutnou. Přitom jsou dodrženy zásady korektnosti a minimalizace zpracovávaných údajů. Všechny chráněné osobní údaje jsou uloženy na serveru zajištěném dostatečnou softwarovou ochranou a pravidelným zálohováním. K chráněným osobním údajům mají přístup jen osoby pověřené zpracováním a tyto přístupy jsou zabezpečeny hesly. Dodržování postupů a procesů při zpracování vychází z vnitřních směrnic.

MBL Accounting s.r.o. provozuje webový portál. Rovněž nabízí možnost navázat komunikaci a může zodpovídat dotazy. Kontaktní spojení na dotazujícího je udržováno jen po dobu nezbytnou k vyřízení dotazu, poté je odstraněno. Profily na sociálních sítích firmy jsou rovněž využívány jen pro rozšíření okruhu předávaných informací. Každý účastník sociálních sítí bere na vědomí dopady ze sdílených informací a je srozuměn s tím, že MBL Accounting s.r.o. nemůže převzít odpovědnost za možnosti nekontrolovaného šíření informací na sociálních sítích. Za dosažením ochrany osobních údajů omezuje publikační činnost na bezpečnou míru.

MBL Accounting s.r.o. je připravena reagovat na požadavky držitelů osobních údajů v rozsahu provádění změn, či uplatnění práva být zapomenut, pokud se toto právo nekříží s povinností prokazovat uskutečněnou ekonomickou činnost. Kontaktní spojení pro takové případy je uvedeno v záhlaví tohoto prohlášení. Toto prohlášení se může měnit v souladu se změnami v prostředí a legislativy.